Research

Vedecký park

Laboratóriá, zameranie, fotogaléria

 1. Geodetické laboratórium, Surveying Laboratory
 2. Laboratórium aplikovanej geomatiky, Laboratory of applied geomatics
 3. Laboratórium GIS – LabGIS, GIS Laboratory – LabGIS
 4. Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, Laboratory of remote sensing
 5. Laboratórium luminiscenčného datovania, Laboratory of luminescence dating
 6. Optické laboratórium, Optical laboratory
 7. Geologické počítačové laboratórium, Geological computer laboratory
 8. Laboratórium inžinierskej seizmiky, Seismic engineering laboratory
 9. Laboratórium prvkov dopravných zariadení, Laboratory of transport elements
 10. Laboratórium dizajnu logistických a distribučných systémov, Laboratory of logistic and distribution systems design
 11. Laboratórium modelovania, simulácie a projektovania logistických a dopravných systémov, Laboratory of modelling, simulation and projection of the logistic and transport systems
 12. Laboratórium inteligentných výrobných systémov, Laboratory of intelligent manufacturing processes
 13. Logistické inovačné laboratórium robotov, Logistic innovation laboratory of robots
 14. Laboratórium železničnej dopravy, Railway transportation laboratory
 15. Laboratórium skúšania dopravných pásov hadicových dopravníkov, Laboratory for testing conveyors belts for hose/pipe conveyors
 16. Skúšobňa oceľových lán, Test room of steel wire ropes
 17. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov, The testing and verification workplace for rubber products
 18. Laboratórium priemyselných riadiacich systémov, Laboratory of industrial control systems
 19. Laboratórium pracovného prostredia a bezpečnosti, Laboratory of working environment a safety
 20. Laboratórium a výskumná, hala geomechaniky - Multimediálne laboratórium, Laboratory and research hall of geomechanics – Multimedia laboratory
 21. Laboratórium trhacích prác, Laboratory of blasting
 22. Laboratórium získavania zemských zdrojov, The raw materials exploitation laboratory