Studies

Doktorandské štúdium

Podmienky prijatia, programy, komisie

Postup doktorandského štúdia

 • Usmernenie pre postup doktorandského štúdia na FBERG.
 • Postup doktorandského štúdia po úspešnom prijatí na štúdium:
  • Príprava a schválenie individuálnych študijných plánov (IŠP) v odborových komisiách FBERG.
  • Prihlásenie sa na skúšku z odborného cudzieho jazyka realizujte na Referáte pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia FBERG. Skúška z odborného cudzieho jazyka pre doktorandov je realizovaná a zabezpečovaná prostredníctvom FBERG. Doktorand na skúšku pripraví, vo vybranom cudzom jazyku, krátky elaborát podľa šablóny (k stiahnutiu nižšie v sekcii „Legislatíva a vzory tlačív“). Elaborát bude priložený k materiálom doktoranda na Referáte pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia FBERG. Zo skúšky z odborného cudzieho jazyka sa vyhotoví zápis (tlačivo o zápise je k stiahnutiu nižšie v sekcii „Legislatíva a vzory tlačív“).
  • Postupové skúšky z odborných predmetov.
  • Odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku a písomnej prípravy k dizertačnej skúške na Referát pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia. Podmienkou prihlášky na dizertačnú skúšku je úspešné ukončenie jazykovej skúšky, postupových skúšok z odborných predmetov a minimálne 10 kreditov za publikačnú činnosť doktoranda.
  • Schválenie oponenta a skúšobnej komisie dizertačnej skúšky v odborových komisiách FBERG.
  • Dizertačná skúška, skúšky z odborných predmetov a obhajoba písomnej prípravy k dizertačnej skúške.
  • Odovzdanie žiadosti o obhajobu dizertačnej práce a samotnej dizertačnej práce na Referát pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia. Podmienkou žiadosti o obhajobu dizertačnej práce je úspešné ukončenie dizertačnej skúšky a minimálne 60 kreditov za publikačnú činnosť doktoranda.
  • Schválenie oponentov a skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce v odborových komisiách FBERG.
  • Obhajoba dizertačnej práce.

Legislatíva a vzory tlačív