Research

Habilitácie, inaugurácie

Kritériá na habilitačné a inauguračné konania na FBERG TUKE účinné od 01.09.2021

Kritériá na habilitačné a inauguračné konania na FBERG TUKE účinné do 31.08.2021

Minimálne kritéria na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadavky pri týchto konaniach na Technickej univerzite v Košiciach v zmysle Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie schválenie vo VR TUKE dňa 14.5.2021 s účinnosťou od 01.9.2021

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 246/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní

METODICKÉ USMERNENIE K HABILITAČNÝM PRÁCAM NA TUKE účinné od 13.10.2020

PORIADOK (PRAVIDLÁ A POSTUPY) HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH

Inauguračné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k inauguračnému konaniu (účinné od 01.09.2021, aktualizované 29.11.2021):

Habilitačné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k habilitačnému konaniu (účinné od 01.09.2021, aktualizované 29.11.2021):