Veda a výskum

Projekty

Projekty sú sústredené na Projektovom pracovisku, ktoré koordinuje projektovú činnosť FBERG a zameriava sa na rôzne grantové schémy ako domáce, tak aj zahraničné, vďaka ktorým sa na fakulte zabezpečujú inovatívne možnosti štúdia, výučby a výskumu v oblasti nerastných surovín. Napĺňanie dlhodobých vízií a cieľov FBERG je realizované prostredníctvom riešenia konkrétnych vedeckých, infraštruktúrnych a realizačných projektov. Každý vyriešený projekt nám dáva možnosť priblíženia sa k splneniu dlhodobých cieľov pracoviska.

Prehľad výsledkov FBERG vo výskumno-vývojovej a inovačnej činnosti v praxi je možné získať z doteraz riešených projektov, ktoré sú členené podľa zamerania do týchto kategórií:

Domáce

 • VEGA
  Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.
 • KEGA
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.
 • APVV
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Medzinárodné

 • Horizont Európa
  Horizont Európa je 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Program Horizont Európa v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2014 – 2020. Na sedemročné obdobie (2021 až 2027) sú k dispozícii financie vo výške takmer  95,5 miliárd EUR. Program Horizont Európa sa realizovuje prostredníctvom troch hlavných pilierov:
  I. Pilier „Excelentná veda“,,
  II. Pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“,
  III. Pilier „Inovatívna Európa“.
  Žiadosti je možné predkladať na základe verejných výziev EK, ktoré sú k dispozícii na Participants Portal (https://commission.europa.eu/research-and-innovation_en) a zároveň aj na Národnom portáli MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Horizont Európa na Slovensku (https://eraportal.sk/horizont-europa/). III. pilier „Inovatívna Európa“ zahŕňa aj KAVA projekty Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a jeho KIC komunity EIT Raw Materials (https://eitrawmaterials.eu/).
 • Horizont 2020 / Horizon 2020
  Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, kladie dôraz na podporu malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev. Súčasťou je podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti. Horizont 2020 ponúka možnosť účasti slovenských výskumníkov v špičkových európskych projektoch na základe verejných výziev vyhlasovaných Európskou komisiou. Do programu Horizont 2020 sa môžu zapojiť všetci slovenskí účastníci bez ohľadu na sektor - univerzity, výskumné organizácie, podniky. Osobitnú podporu venuje Európska komisia (EK) malým a stredným podnikom. Žiadosti je možné  predkladať na základe verejných výziev EK, ktoré sú k dispozícii na Participants Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html) a zároveň aj na Národnom portáli MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Horizont 2020 na Slovensku (http://h2020.cvtisr.sk/).
 • EUREKA
  EUREKA je európska iniciatíva zameraná na podporu projektov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Vznikla v roku 1985, je otvorená pre všetky tematické oblasti a je zameraná na trh. Účastníkmi v projektoch sú najmä podnikateľské subjekty. Minimálny počet účastníkov tvoria dva subjekty z dvoch rôznych členských štátov EUREKA , pričom jednotlivé členské štáty majú odlišné kritériá a postupy na podporu projektov. Slovenská podpora projektov EUREKA (http://www.minedu.sk/eureka/).
 • INTERREG
  INTERREG Europe pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe pri vývoji a realizácii lepšej politiky. Cieľom vytvorenia prostredia a príležitostí na zdieľanie riešení je zabezpečiť, aby všetky vládne investičné, inovačné a implementačné snahy viedli k integrovanému a udržateľnému vplyvu na ľudí a na miesto. Program interregionálnej spolupráce vychádza zo skúseností z Iniciatívy Spoločenstva, ktorá bola určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európy. V predchádzajúcom období boli financované spoločné projekty, ktoré podporujú spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi z celej EÚ vedúcu k rovnomernému rozvoju kontinentu.
 • Granty Európskych komisií
  Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré podporujú záujmy EÚ alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík EÚ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť odpovedaním na výzvy na predkladanie ponúk.
 • Európsky inovačný a technologický inštitút, EIT
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorý Európska únia vytvorila v roku 2008, aby posilnila inovačnú schopnosť Európy. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon 2020.
 • European Research Council, ERC
  Poslaním ERC je povzbudzovať najkvalitnejší výskum v Európe prostredníctvom konkurenčného financovania a podporovať hraničný výskum zameraný na výskumných pracovníkov vo všetkých oblastiach na základe vedeckej excelentnosti.
 • North Atlantic Treaty Organization fund and grants, NATO grants
  Granty na spoluprácu pri projektoch v oblasti výskumu a vývoja; pokrývajú náklady súvisiace s projektom, ako napríklad vedecké vybavenie súvisiace s projektom, spotrebný materiál, počítače, softvér, cestovanie a školenie mladých vedcov. Granty na organizovanie kurzov na vysokej úrovni zameraných na sprostredkovanie najnovšieho vývoja v predmete relevantnom pre NATO mladým vedcom na postdoktorandskej úrovni. Granty, ktoré umožňujú odborníkom v krajinách NATO zdieľať svoje odborné znalosti súvisiace s bezpečnosťou so stážistami z partnerských krajín NATO.
 • Vyšehradský fond
  Fond je medzinárodná donorská organizácia založená v roku 2000 vládami krajín Vyšehradskej skupiny - Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a východného partnerstva. Fond to robí prideľovaním 8 miliónov EUR prostredníctvom grantov, štipendií a pobytov, ktoré sa poskytujú ročne za rovnakých príspevkov všetkých krajín V4. Ďalšie darcovské krajiny (Kanada, Nemecko, Holandsko, Južná Kórea, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené štáty) poskytli ďalších 10 miliónov EUR prostredníctvom rôznych grantových schém, ktoré fond prevádzkuje od roku 2012.