Veda a výskum

Partnerská spolupráca

Základným poslaním FBERG je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie, vykonávať výskumnú, vývojovú, podnikateľskú a ďalšiu tvorivú činnosť. Za účelom napĺňania definovaného poslania našej fakulty, FBERG vyvíja snahu o nadviazanie partnerskej spolupráce s externými inštitúciami.

FBERG v počiatku potvrdzuje spoluprácu s potencionálnym partnerom uzatváraním všeobecnej zmluvy bez finančného plnenia, ktorá definuje rámec možností vzájomnej spolupráce.

Všeobecné zmluvy bez finančného plnenia FBERG uzatvára s:

Konkrétne formy spolupráce, ktoré obsahujú špecifikáciu organizačnú, metodickú, finančnú, časovú, resp. inú sú realizované na základe samostatných zmlúv podnikateľskej, alebo hlavnej činnosti fakulty a sú vykazované za obdobie jedného roka v dokumente „Výročná správa o činnosti a hospodárení FBERG“ https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/akademicky-senat/dokumenty