Veda a výskum

Ocenenia - agentúry

 • Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ZSVTS 
  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Bol ustanovený na slovenskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti dňa 17.3. 1990. Reprezentuje viac ako 15-tisícovú členskú základňu, združenú v 44 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky.
 • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
  Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Už od roku 2007, kedy bolo zriadené, realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo najširšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.
  Hlavné aktivity:
  Veda v CENTRE
  Týždeň vedy a techniky na Slovensku
  Vedec roka
  Výstavy propagujúce a popularizujúce vedecké objavy a vynálezy
  Festival vedeckých filmov – FVF
 • Literárny fond
 • Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočňovania určuje Štatút Literárneho fondu. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov s osobitným zreteľom na:
  • pôvodnú krásnu literatúru,
  • vedeckú a odbornú literatúru,
  • novinárstvo a novinársku fotografiu,
  • prekladateľstvo,
  • divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie.