Štúdium

Doktorandské štúdium

Skúšky z odborného cudzieho jazyka pre doktorandov sa budú konať 15.02.2024 a 15.05.2024. Čas, miesto a forma realizácie skúšky (prezenčná, dištančná) bude upresnené podľa počtu prihlásených študentov. Študenti sa prihlásia na jeden z uvedených dátumov na Referáte pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia FBERG. Študenti si na skúšku musia pripraviť krátky elaborát podľa šablóny (pozri v sekcii Legislatíva a vzory tlačív „Šablóna písomnej prípravy na skúšku z odborného cudzieho jazyka“), vhodná je aj krátka prezentácia (max. do 5 minút) na tému dizertačnej práce (príprava je výhradne vo vybranom cudzom jazyku). Pripravený elaborát musí byť v elektronickej podobe (docx alebo pdf) doručený na Referát pre VVČ a ZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia FBERG najneskôr 5 dní pred konaním skúšky.