Uchádzači

Aktivity pre stredné školy

Spolupráca FBERG so strednými školami

Vychádzajúc zo skúseností z realizovaných propagačných aktivít Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach z minulých akademických rokov prichádzame s ponukou na spoluprácu so strednými školami.

Uvedomujeme si, že máte k dispozícii širokú ponuku aktivít od vysokých škôl, problematické je ich využiť, nakoľko študenti výrazne preferujú aktivity počas vyučovania, ktoré však limituje potreba prebrať stanovený rozsah učiva.

Preto prichádzame s ponukou organizácie populárno-náučných prednášok, workshopov pre Vašich študentov v období konania prijímacích konaní, maturít alebo v inom pre Vás vhodnom termíne, kedy je potrebné Vašim študentom zabezpečiť náhradný program a sú predovšetkým vítané aktivity mimo priestorov Vašej školy.

Spoluprácu s nami už využili viaceré stredné školy, ktorých študenti mali možnosť vidieť naše laboratória, posluchárne zblízka a získať tak reálnu predstavu o štúdiu na vysokej škole.

Už vieme, že z obsahového hľadiska najväčší záujem prejavujú študenti o vedecké, vzdelávacie a motivačné podujatia kombinované so zábavou. Sú to predovšetkým exkurzie do našich laboratórií, posluchární aj s odborným výkladom, prednáškou.

V prípade Vášho záujmu sme schopní pre záujemcov z radov stredných škôl pripraviť rôzne populárno-náučné prednášky, odborné prezentácie, prezentovať výsledky vedeckej a tvorivej činnosti našich študentov a výskumníkov a tým prehĺbiť záujem mladých o štúdium technických odborov. Zároveň Vám poskytneme informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na našej fakulte.

Aktivita: MiniErasmus „Čekni“ BERG! - „Preži deň v koži vysokoškoláka“

Kedy: podľa Vášho uváženia, po vzájomnej dohode v priebehu akademického roka
Čas: 9.00 – 12.00
Kde: FBERG, Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice
Vhodnosť: študenti všetkých ročníkov SŠ
Kapacita: max. 60 študentov

Ukážka z ponuky populárno-náučných prednášok, workshopov (po vzájomnej dohode):

 • Virtuálna realita v škole, v živote, vo vede a v praxi
 • Virtuálna realita – nástroj skúmania a hier
 • Chyť ma, keď to dokážeš: Logistika
 • Geokešky
 • Ako zistím prítomnosť ťažkých kovov vo vode?
 • Nerastné suroviny v živote
 • Zemské zdroje hravou formou
 • Ryžovanie zlata
 • Geodézia v praxi
 • Ropa v kvíze
 • Požiarnici na pôde univerzity
 • Záchranná, požiarna a bezpečnostná technika (ukážky technického vybavenia)
 • Voda - strategická surovina budúcnosti
 • Čo to sú a ako vznikajú geologické štruktúry - vrásy a zlomy
 • Pohyby litosferických platní
 • Modelovanie ložísk nerastných surovín
 • Bezpečnosť a výstavba tunelov
 • Trhacie a ohňostrojové práce (ukážka)
 • a ďalšie..................

 

V prípade záujmu o spoluprácu v rámci aktivity MiniErasmus „Čekni“ BERG! nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: katarina.valentova@tuke.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 055/602 2629.

Do predmetu e-mailu prosím uveďte predmet Vášho záujmu: SŠ FBERG MiniErasmus.