Fakulta

Organizačná štruktúra

FBERG

Dekanát

Dekan:

Sekretariát dekana:

Referát personálnej činnosti:

Ekonomické oddelenie:

Študijné oddelenie:

Referát pre VVČaZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia:

Doprava:

Fakultné servisné pracovisko:

Vývojovo realizačné pracovisko:

Prodekan pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia

Prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia

Prodekan pre rozvoj a nformatizáciu

Tajomníčka