Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

Display portlet menu
Back to news

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

News

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2023/2024.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Výsledky výberu budú zverejnené na našej webovej stránke (www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani), a to najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou. Univerzitám budú postupne poskytnuté zoznamy štipendistov, adresované prorektorom pre zahraničie.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku na odkaze nižšie. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:

Kristína Sallerová (nsp-sk@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;

Ondrej Aradský (nsp-foreign@saia.sk), uchádzači (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) o štipendium zo zahraničia;

Silvia Lipovská (nsp-foreign2@saia.sk), uchádzači (študent, doktorand) o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU v rámci Investície: „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ Komponentu: „Lákanie a udržanie talentov“ Plánu obnovy a odolnosti SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2023, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2023/2024.

Dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované dva webináre zamerané na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Prvý webinár bude určený slovenským záujemcom a prebehne zajtra 22.3.2023 o 14:00 (www.saia.sk/sk/main/aktuality/podujatia/nsp-krok-za-krokom-k-uspesnej-ziadosti). Druhý webinár bude určený zahraničným záujemcom, pričom konať sa bude v sobotu 1.4.2023 o 13:00 (www.saia.sk/en/main/news/news/webinar-study-and-research-scholarships-to-slovakia|www.facebook.com/events/649168840550395| www.instagram.com/p/CqDI6GCqYzz). Webinár pre zahraničných záujemcov bude v anglickom jazyku.

Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť letáky NŠP a grafický oznam o výzve a webinári v slovenskom a anglickom jazyku:

https://saiaslovakia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ondrej_aradsky_saia_sk/EkRYBy4mn2dPicYaEhc-jW4Bfi2lX_TlyN8jEyRtEkcxSw?e=EsaKat

Ondrej Aradský

Scholarship Administrator

tel.: +421 2 5930 4733

 

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

Slovak Republic

 

tel.: +421 2/5930 4700, 5930 4711

www.saia.sk

www.scholarships.sk

www.euraxess.sk