Úspešné ukončenie projektu KEGA po záverečnej oponentúre

Úspešné ukončenie projektu po záverečnej oponentúre : KEGA 002TUKE-4/2017 : Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.

Kvalita vzdelávania je rozhodujúcim cieľom stratégie vzdelávania na vysokých školách. Dokument Európa 2020 definuje akútnu potrebu zmeny školskej politiky s jednoznačným cieľom prispôsobiť štruktúru a odbornú zameranosť absolventov meniacim sa spoločensko- politickým a ekonomickým podmienkam a potrebám praxe. Cieľom projektu je realizovať prieskum na univerzite v zmysle využívania didaktických metód a didaktických prostriedkov, navrhnúť zmeny vo vzdelávaní, ktoré by zvýšili úroveň kvality vzdelávania a uspokojili požiadavky zákazníkov, ktorými sú študenti a zároveň splnili požiadavky potenciálnych zamestnávateľov na pracovnom trhu. Na Slovenských vysokých školách sa kvalita vzdelávania dosahuje budovaním systémov manažérstva kvality podľa EN ISO 9001, modelov CAF, EFQM. Kvalita vzdelávania a porovnávanie indikátorov kvality vzdelávania sa sleduje v štátoch EÚ prostredníctvom organizácie OECD, ktorá každoročne vydáva publikáciu „Education at a Glance“, ktorá obsahuje hodnotenie vybraných indikátorov kvality vysokoškolského vzdelávania. Poradenstvo v oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania poskytuje Európska asociácia ENQA v Helsinkách. Využívanie inovatívnych didaktických metód vo vzdelávaní zvyšuje efektívnosť a kvalitu vzdelávania, pedagogické majstrovstvo učiteľov, rozvíja kompetencie študentov. Súčasťou projektu je implementácia inovatívnych didaktických metód vo vzdelávacom procese a preskúmanie efektívnosti didaktických metód v zmysle dosahovania základných kompetencií študentov a odbornej pripravenosti pedagógov.

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV: 

vedúca projektu: doc. Ing. Katarína Teplická, PhD. – Fakulta BERG

členovia kolektívu:  

Ing. Marcela Taušová, PhD.   – Fakulta BERG

Ing. Anna Nagyová, PhD. – Strojnícka fakulta 

doc. Ing. Štefan Markulík, PhD. – Strojnícka fakulta 

Ing. Radoslav Bajus, PhD. – Ekonomická fakulta 

Ing. Miloš Matvija, PhD. – Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Ing. Wiliam Steingartner, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD. – Stavebná fakulta 

doc. Ing. Soňa Hurná, PhD. – Letecká fakulta 

LINK projektu https://didaktika-kega-projekt.webnode.sk/