Študentská vedecká konferencia FBERG 2019

Vážené študentky a vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať o usporiadaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK 2019) na FBERG v akademickom roku 2018/2019.

Fakultné kolo ŠVK 2019 na FBERG sa uskutoční 29.04.2019 (pondelok) v sekciách:

– Sekcia S1 Vedy o Zemi                                (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus),

– Sekcia S2A Riadenia a Logistiky                 (ÚRaIVP, ÚLaD),

– Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; Biológia, ekológia a životné prostredie                                                          (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).

Sekcie sú prispôsobené ku schválenému projektu „Student Scientific Professional Activities“, ktorý je v realizácii na HGF VŠB TU v Ostrave s medzinárodnou účasťou na najbližšie 4 roky, kde je podmienkou rokovací jazyk anglický a miesto konania Ostrava.

O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií so školiteľom práce najmä u končiacich študentov.

Študenti po dohode so svojim vedúcim seminárnej, bakalárskej resp. diplomovej práce nahlásia prihláškou v anglickom jazyku (EN šablóna v prílohe) svoju účasť do 17.04.2019 (streda) poverenej osobe podľa príslušnej sekcie.

– Sekcia S1 Vedy o Zemi                    doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.  –  slavomir.labant@tuke.sk

– Sekcia S2A Riadenia a Logistiky     Ing. Tomáš Škovránek, PhD. –       tomas.skovranek@tuke.sk

– Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín,…  – Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD. maria.shejbalova.muchova@tuke.sk

Práce v anglickom jazyku v tlačenej forme s náležitosťami záverečnej práce (EN šablóna v prílohe) je potrebné odovzdať na sekretariát príslušného ústavu do 24.04.2019 (streda).

Študentská práca sa predkladá v tlačenej forme v anglickom jazyku v rozsahu max. 15 strán formátu A4 a prezentuje sa jej autorom osobne v rozsahu max 10 min + 5 min na diskusiu.

Pripravené prezentácie v PowerPointe v anglickom jazyku sa nahrajú do PC počas kontroly prítomnosti prihlásených účastníkov pred začiatkom ŠVK v jednotlivých sekciách podľa harmonogramu.

Obhajoba práce vo fakultnom kole ŠVK 2019 je možná v slovenskom jazyku a/alebo anglickom jazyku.

Komisie v jednotlivých sekciách budú hodnotiť:

– písomnú formu práce v EN,

– prezentáciu v PowerPointe v EN,

– prednes práce v SK a/alebo EN,

– originalitu práce,

– schopnosť študenta obhájiť výsledky práce.

Ceny pre víťazné práce:

  1. miesto – 150 EUR,
  2. miesto – 100 EUR,
  3. miesto – 50 EUR.

Z každej sekcie postupujú študenti podľa stanoveného kľúča do medzinárodného kola ŠVK 2019, ktoré sa bude konať na HGF VŠB TU v Ostrave dňa 02.05.2019 (štvrtok) za účasti zástupcov z FBERG TU v Košiciach.

 

Prílohy: