Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS fakulty BERG

V zmysle § 8 ods. 1 Zásad volieb do AS FBERG TU v Košiciach a na základe uznesenia č. 12/2017 AS FBERG vyhlasuje predseda AS FBERG dňom 29. 9. 2017 doplňujúce voľby senátorov do študentskej časti AS FBERG na funkčné obdobie od 6. 11. 2017 do 9. 11. 2018.

Harmonogram volieb

 • Dekan FBERG vypracuje zoznam študentov, ktorí sú členmi AO fakulty a odovzdá ho predsedovi AS FBERG najneskôr 16. 10. 2017.
 • Predseda AS FBERG vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť členov AS FBERG z radov študentov fakulty všetkých stupňov denného štúdia v štandardnej dĺžke štúdia.
 • Senátori zabezpečia informovanosť študentskej časti AO.
 • Písomné návrhy kandidátov spolu s písomným súhlasom navrhovaných kandidátov je potrebné doručiť predsedovi AS FBERG najneskôr 24. 10. 2017 do 15:00 hod.
 • Predseda AS FBERG zverejní mená študentov, ktorí kandidujú do AS FBERG, na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty v zmysle § 5, ods. 4 a 5 Zásad volieb do AS FBERG TU v Košiciach.
 • Komisie pripravia hlasovacie lístky na stretnutí 30. 10. 2017 o 13:00 hod. v zasadačke dekanátu fakulty.
 • Doplňujúce voľby senátorov do študentskej časti AS FBERG sa budú konať tajným hlasovaním v Deliusovom pavilóne dňa 31. 10. 2017 v čase od 11.00 do 14.00 hod.
 • Spracovanie výsledkov sa uskutoční 31. 10. 2017 od 14.00 hod. v zmysle § 7 Zásad volieb do AS FBERG TU v Košiciach.
 • Hlavná volebná komisia vyhlási výsledky volieb na úradnej výveske fakulty a webovom sídle fakulty dňa 1. 11. 2017.
 • Predseda AS FBERG zabezpečí pozvanie zvolených kandidátov na najbližšie rokovanie AS FBERG.

Dokumenty pdf k nahliadnutiu:

 1. Vyhlasenie doplnujucich volieb do st_casti AS FBERG
 2. Komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FBERG