Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 a 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií docentov, odborných asistentov a pracovníka vedy a výskumu:

Ústav zemských zdrojov – docenti – 3 miesta
docent – 1 miesto – študijný odbor: Mineralurgia
docent – 1 miesto – študijný odbor: Verejná ekonomika a služby
docent – 1 miesto – študijný odbor: Manažment

Všeobecné predpoklady – docenti:
1. Splnenie všeobecných predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zák. č. 552/2003 Z.z.
2. Splnenie osobitných predpokladov pre obsadenie pracovného miesta vo funkcii docenta :

 •  vedecko-pedagogický titul docent v danom, resp. príbuznom odbore
 • minimálne 3 roky pedagogickej činnosti
 • preukázateľná spolupráca s praxou
 • minimálne 2 články v časopisoch indexovaných v databáze Web of Science, alebo Scopus, alebo 1 článok v časopise indexovanom v databáze Current Contents za posledných 5 rokov.

Osobitné požiadavky pre obsadenie pracovného miesta a zároveň funkcie docenta v študijnom odbore – Verejná ekonomika a služby: 

 • vedenie národných a medzinárodných výskumných projektov (pozícia zodpovedného riešiteľa a zástupcu zodpovedného riešiteľa) za posledné 3 roky
 • expertná spolupráca s praxou, alebo aktívna expertízna činnosť vo svojej oblasti.

Osobitné požiadavky pre obsadenie pracovného miesta a zároveň funkcie docenta v študijnom odbore – Manažment:

 • pracovné skúsenosti na zahraničných vysokých školách a univerzitách
 • aktívna účast na projektoch.

  predpokladaný termín nástupu: október 2019 – január 2020

 

Ústav zemských zdrojov – odborní asistenti – 2 miesta

 • študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum /1 miesto/
 • študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov /1 miesto/

Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov- odborní asistenti – 2 miesta

 • študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov /1 miesto/
 • študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov – Pracovisko aplikovanej
  matematiky /1 miesto/

Ústav logistiky a dopravy – odborný asistent – 1 miesto

 • študijný odbor: Logistika

Ústav geovied – odborní asistenti – 2 miesta

 •  študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

 

Všeobecné predpoklady – odborní asistenti:
1. Splnenie všeobecných predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zák. č. 552/2003 Z.z.
2. Splnenie osobitných predpokladov pre obsadenie pracovného miesta vo funkcii odborného asistenta sú:

 • ukončené VŠ vzdelanie v danom, alebo príbuznom odbore
 • ukončené PhD. /CSc./, resp. dokončujúce štúdium v III. stupni vysokoškolského vzdelávania
 • minimálne 1 článok v časopisoch indexovaných v databáze Web of Science alebo Scopus, alebo 1 článok v časopise indexovanom v databáze Current Contents za posledné 3 roky.

predpokladaný termín nástupu: október 2019 – november 2019

Uchádzači /docenti, odborní asistenti/ zároveň písomne doložia:

 • prehľad piatich najvýznamnejších publikačných výstupov za obdobie posledných 3 rokov
 • prehľad výskumných úloh, na riešení ktorých sa uchádzač podieľal za obdobie posledných 3 rokov
 • zoznam publikácií za obdobie rokov 2016, 2017, 2018, 2019 podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 z 18. decembra 2012
 • prehľad pedagogickej vyťaženosti – názvy vyučovaných predmetov v členení: prednášky, cvičenia a rozsah hodín, pedagogická vyťaženosť v % za semester – za akademický rok 2018/2019 ( ZS, LS)
 • separáty zahraničných recenzovaných odborných článkov
 • zoznam projektov riešených v rámci vedecko-výskumnej činnosti.

Fakultné servisné pracovisko – Projektové pracovisko – pracovník vedy a výskumu – 1 miesto

Podmienky pre obsadenie pracovného miesta pracovníka vedy a výskumu:

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • ukončené štúdium v III. stupni vysokoškolského vzdelávania
 • praktické skúsenosti v oblasti vedenia a prípravy projektov
 • samostatnosť, komunikatívnosť
 • znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov/docenti, odborní asistenti, pracovník vedy a výskumu/:

 • prihláška do výberového konania s uvedením ústavu, funkcie a študijného odboru,
 • profesijný životopis,
 • notárom overené fotokópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti.

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať morálna bezúhonnosť.
Platové podmienky prijatých uchádzačov budú dohodnuté v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Ponúkaný tarifný plat pre vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta zamestnaného na ustanovený pracovný čas v príslušnej tarifnej triede je 1 161,50 € tarifný plat pre vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta zamestnaného na ustanovený pracovný čas v príslušnej tarifnej triede je 973,50 €, tarifný plat pre pracovníka vedy a výskumu na ustanovený pracovný čas v príslušnej platovej triede je 938,50 €.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 1 roka.

Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE, alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk.

Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
referát personálnej činnosti
Letná 9
042 00 Košice
tel. 055/602 2186

Uzávierka prihlášok: 09. augusta 2019.

Podmienky pre obsadenie pracovných miest a všetky dôležité informácie ohľadom výberového konania sú uvedené v priloženom pdf dokumente – výberové konanie.