Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a  o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 a 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,  pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií docentov a pracovníka vedy a výskumu:
 

  • Ústav zemských zdrojov

docent  – 2 miesta –  študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

docent  – 1 miesto –  študijný odbor: Baníctvo

docent  – 1 miesto –  študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

  • Ústav logistiky

docent  – 1 miesto –  študijný odbor: Logistika

  • Fakultné servisné pracovisko – Projektové pracovisko

výskumný pracovník – 1 miesto

 

Podmienky pre obsadenie pracovných miest a všetky dôležité informácie ohľadom výberového konania sú uvedené v priloženom pdf dokumente.