Voľby do AS TUKE

 

 

  • Termín volieb do AS TUKE (§2, ods.3 Zásad volieb) : 25. október 2018

Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS TUKE sa uskutočnia od 8,00 do 13,00 hod.

Miesto konania volieb pre zamestnancov i študentov AO FBERG TUKE bude zasadacia miestnosť FBERG TUKE, Letná 9, 2.posch., č. dverí 236

 

  • Návrhy kandidátov na členov AS TUKE (§5, ods.1, 2 a 3 Zásad volieb)
        

Návrhový formulár kandidáta na člena AS TUKE za zamestnaneckú časť  .pdf  .doc 

Návrhový formulár kandidáta na člena AS TUKE za študentskú časť   .pdf .doc