Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Miriam Andrejiovej, PhD.

 • Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej
  univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
  Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a
  umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. februára 2020
  o 10.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie,
  riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice,
  habilitačná prednáška s názvom „Hodnotenie experimentálneho výskumu dopravných pásov
  v laboratórnych podmienkach s využitím štatistických metód“ a obhajoba habilitačnej práce
  s názvom „Hodnotenie experimentálneho výskumu dopravných pásov v laboratórnych
  podmienkach s využitím štatistických metód“ RNDr. Miriam Andrejiovej, PhD., pracovníčky
  Ústavu energetického a procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity
  v Košiciach.