Vedecká rada

Členovia Vedeckej rady fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach na obdobie 2015 – 2019

Interní členovia

 1. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Dekan
 2. prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, vzdelávanie v III. stupni VŠ
 3. doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni VŠ a pedagogiky
 4. doc. Ing. Samer Khouri, PhD., prodekan pre rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov a informatizáciu
 5. prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ústav logistiky (ÚL)
 6. prof. Ing. Karol Kostúr, CSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 7. doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 8. doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., Ústav geovied (ÚGV)
 9. Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Ústav logistiky (ÚL)
 10. Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 11. Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
 12. prof. Dr. Ing. Janka Sabová, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
 13. prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 14. prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 15. prof. Ing. Ján Pinka, CSc., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 16. prof. Ing. Viliam Bauer, CSc., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 17. prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc., Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 18. prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Ústav geovied (ÚGV)
 19. doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
 20. doc. Ing. Ján Spišák, PhD., Vývojovo-realizačné pracovisko (VRP)

Externí členovia

 1. Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava
 2. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., generálny riaditeľ, Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza
 3. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
 4. Prof. Dr. Péter Szűcs, Ph.D., D.Sc., dekan MUSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR, MISKOLCI EGYETEM
 5. Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Bratislava
 6. doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD., CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov
 7. Ing. Slavomír Hredzák, PhD., riaditeľ Ústavu geotechniky SAV Košice
 8. JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu Banská Štiavnica
 9. Ing. Jaroslav Švejkovský, generálny riaditeľ SMZ a.s. Jelšava
 10. JUDr. Ing. Ivan Krajník, predseda Obvodného banského úradu Košice

Čestný člen

 1. prof. Ing. Igor Leššo, CSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)