Ústav zemských zdrojov

  doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. (riaditeľ ústavu)
Park Komenského 19
tel.: +421-55-602 2993
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk
Web ústavu: http://uzz.fberg.tuke.sk/

Ústav zemských zdrojov sa zaoberá vedecko-výskumnou, vzdelávacou a expertíznou činnosťou pokrývajúcou širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov. Dôraz je kladený na získavanie a spracovanie tuhých, kvapalných a plynných nerastných surovín, geotechnológie a ekotechnológie, spracovanie a recykláciu odpadov, ekonomiku a manažment zemských zdrojov, na využitie obnoviteľných zdrojov a na geo a montánny turizmus.

uzz100x70-page-001-1