Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov

  doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. (riaditeľ ústavu)
Park Komenského 19, č. dv. 5
tel.: +421-55-602 2786
e-mail: peter.blistan@tuke.sk
Web ústavu: http://web.tuke.sk/ugkagis

Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov je vedecko–pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim odborné predmety prehlbujúce teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia pre plnenie úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, stavebníctva a širokých požiadaviek priemyselnej praxe s primárnou orientáciou na špecifické požiadavky ťažobného priemyslu.

Po úspešnom absolvovaní II. stupňa vysokoškolského štúdia a získaní vyžadovanej praxe sa môže absolvent uchádzať o autorizáciu v Komore geodetov a kartografov, získanie oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav, získanie odbornej spôsobilosti na funkciu banského, respektíve hlavného banského merača, prípadne o získanie osvedčenia na výkon znaleckej činnosti v odbore Geodézia a kartografia.

ustav-geodezie-2016-page-001