Štipendiá

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje:

  • § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Od 01.09.2012 platná Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 227/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

Nárok na sociálne štipendium majú študenti dennej formy štúdia študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Štipendijný poriadok TUKE


MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ  Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Motivačné štipendiá sú udeľované za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendijného fondu TUKE.

Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na TUKE


ŠTIPENDIUM Z VLASTNÝCH ZDROJOV TUKE

TUKE a fakulty TUKE priznávajú na základe možností štipendijného fondu štipendium z vlastných zdrojov (§ 97 zákona):
študentovi TUKE, absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia na TUKE neuplynulo viac ako 90 dní.
Štipendium z vlastných zdrojov TUKE je možné priznať študentovi TUKE:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti,
e) za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty,
f) ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu.

 


Ak spĺňate podmienky pre priznanie štipendia, môžete na Študijnom oddelení podať žiadosť. Všetky potrebné informácie získate na Študijnom oddelení FBERG u Vašej príslušnej referentky a v štipendijnom poriadku TUKE.