Projekty

 Zoznam aktuálnych výziev na podávanie projektových zámerov nájdete na tomto linku 

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY


APVV


 • Moderné metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, riadenie, analýzu a syntézu procesov a riadiacich systémov
 • Vývoj inteligentného busines inteligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trchových podmienkach cestvovného ruchu
 • Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY


VEGA


 • Výskum a vývoj moderných metód a prostriedkov pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu a riadenie sústav neceločíselného rádu
 • Moderné metódy modelovania, analýzy a riadenia technologických objektov a procesov
 • Výskum a vývoj algoritmov nepriameho merania procesných veličín a ich využitie v oblasti získavania a spracovania surovín
 • Moderné metódy a prostriedky pre tvorbu modelov procesov a zariadení v oblasti získavania a spracovania surovín
 • Moderné metódy stanovenia povrchových charakteristík heterogénnych disperzných systémov ako stimul komplexného využitia jemnozrnných surovín
 • Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie
 • Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti získavania zemských zdrojov
 • Statické laná a ich kotvenia – možnosti hodnotenia technického stavu pomocou nedeštruktívnych metód
 • Identifikácia faktorov determinujúcich bankrot podnikov v podmienkach vybraných priemyselných odvetví

KEGA


 • KEGA 002/TUKE-4/2017: Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov

Pre viac informácií o projektoch kliknite na pp.fberg.tuke.sk alebo kontaktujte Projektové pracovisko fakulty.