Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FBERG TUKE v akademickom roku 2018/2019 – externá forma

Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2018/2019 realizuje v externej forme v nasledovných študijných programoch:

  • ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
  • banské meračstvo a geodézia
  • banská geológia a geologický prieskum
  • banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
  • mineralurgia a environmentálne technológie
  • ekonomika zemských zdrojov
  • využívanie a ochrana zemských zdrojov
  • priemyselná logistika
  • riadenie procesov.

Prijímacie konanie sa začína doručením písomnej prihlášky na aktuálnom tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR (prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň) uchádzača o štúdium. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Doklady k prihláške: životopis, kópia diplomu overená notárom, kópia vysvedčenia o štátnej skúške overená notárom, výpis výsledkov II. stupňa vysokoškolského štúdia (alebo doložiť výpis týchto výsledkov, ktorý vydáva študijné oddelenie VŠ – dodatok k diplomu) a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Spoplatnenie štúdia je v súlade s príkazom rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 03/17,  uverejneným na webovom sídle www.tuke.sk.

Témy a abstrakty dizertačných prác sú uverejnené na webovom sídle fakulty.

Každý záujemca bude na pohovor pozvaný písomne.

Prijímací pohovor pozostáva z jazykovej (anglický, nemecký, francúzsky alebo ruský jazyk formou testu) a odbornej časti. Výber uchádzačov bude uskutočnený na základe celkového výsledku prijímacieho pohovoru.

Plánovaný  počet prijatých uchádzačov:

externá forma: 5  uchádzačov

Miesto podania prihlášky: Dekanát Fakulty BERG, Technická univerzita, Letná 9, 042 00 Košice

Termín podania prihlášky: do 28.01.2019

Termín a miesto prijímacích pohovorov: 01.02.2019 o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG, Technická univerzita, Letná 9, Košice

Termín začiatku doktorandského štúdia:  11.02.2019

Telefón: 055/602 2229

Poplatok za prijímacie konanie je 35,- Eur

Číslo účtu (vo formáte IBAN): SK07 8180 0000 0070 0015 1425                                 

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:  900

Bližšie informácie a vypísané témy dizertačných prác nájdete v priloženom pdf dokumente – Prijímacie konanie na doktorandské štúdium – externá forma