Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2017/2018 realizuje v nasledovných študijných programoch:

  • ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
  • banské meračstvo a geodézia
  • banská geológia a geologický prieskum
  • banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
  • mineralurgia a environmentálne technológie
  • ekonomika zemských zdrojov
  • využívanie a ochrana zemských zdrojov
  • riadenie procesov získavania a spracovania surovín
  • priemyselná logistika
  • riadenie procesov.

Prijímacie konanie sa začína doručením písomnej prihlášky na aktuálnom tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR (prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň) uchádzača o štúdium. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.

Nutná podmienka zaradenia do prijímacieho konania: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa.

Doklady k prihláške: životopis, kópia diplomu overená notárom, kópia vysvedčenia o štátnej skúške overená notárom, výpis výsledkov II. stupňa vysokoškolského štúdia (alebo doložiť výpis týchto výsledkov, ktorý vydáva študijné oddelenie VŠ – dodatok k diplomu) a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Spoplatnenie štúdia je v súlade s príkazom rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 06/16,  uverejneným na webovom sídle www.tuke.sk.

Témy a abstrakty dizertačných prác sú uverejnené na webovom sídle fakulty.

Každý záujemca bude na pohovor pozvaný písomne.

Prijímací pohovor pozostáva z jazykovej (anglický, nemecký, francúzsky alebo ruský jazyk formou testu) a odbornej časti. Výber uchádzačov bude uskutočnený na základe celkového výsledku prijímacieho pohovoru.

Plánovaný  počet prijatých uchádzačov:
externá forma: 5 uchádzačov

Miesto podania prihlášky: Dekanát FBERG TU, Letná 9, 042 00 Košice
Termín podania prihlášky: do 08.02.2018
Termín a miesto prijímacích pohovorov: 09.02.2018 o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu FBERG, Technická univerzita, Letná 9, Košice
Termín začiatku doktorandského štúdia:  12.02.2018
Telefón: 055/602 2229

Poplatok za prijímacie konanie je 35,- Eur
Číslo účtu (vo formáte IBAN): SK07 8180 0000 0070 0015 1425                                 
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:  900

Témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018 nájdete v tomto dokumente pdf.