Aktuálny počet podaných prihlášok na FBERG

Uvádzame aktuálny počet podaných prihlášok záujemcov o štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Informácie o presnom počte sú uvedené v grafe nižšie. Tento graf bude priebežne aktualizovaný podľa sledovaných období v týždňovom intervale.

Ukončené: Do dňa 31. 5. bolo evidovaných celkom 770 prihlášok.

Napriek ukončeniu I. kola bolo otvorené II. kolo prijímacieho konania. Dekan Fakulty BERG oznamuje uchádzačom o bakalárske  štúdium, že v akademickom roku 2017/2018 prijme do 1. ročníka všetkých uchádzačov, ktorí si podali prihlášku a ktorí spĺňajú podmienky prijatia na bakalárske štúdium zverejnených podmienok.