Pedagogická konferencia a Akademická obec

Dňa 16. mája sa uskutočnila Pedagogická konferencia Fakulty BERG, kde s prezentáciami vystúpili:

  • RNDr. Jana Pócsová, PhD. na tému Implementácia blended learning vo vzdelávaní matematiky na vysokých školách,
  • Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. na tému Návrh fakultného študijného programu „INNOVATION ON RAW MATERIALS“,
  • doc. Ing. Marta Benková, CSc. na tému Hodnotenie spokojnosti študentov s poskytovaným vzdelávaním,
  • Ing. Mária Shejbalová Muchová, PhD. na tému Exkurzia študentov Fakulty BERG.

V rovnakom termíne sa následne konala Akademická obec Fakulty BERG, kde vystúpilo vedenie fakulty s nasledovnými bodmi programu:

  • Výročná správa o činnosti a hospodárení FBERG za rok 2016 (doc. Ing. Peter Tauš, PhD.)
  • Rozpočet FBERG na rok 2017 (Ing. Silvia Michalková)
  • Stav projektov na FBERG (prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.)
  • Výsledky vedy a výskumu (prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.)
  • Systém hodnotenia vedy a výskumu (prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.)