Oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie emailov pre študentov

Vážení študenti,

vzhľadom k tomu, že Technická univerzita v Košiciach je z pohľadu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) orgánom verejnej moci v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania (rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb – uchádzačov a študentov), má ako orgán verejnej moci v tejto oblasti povinnosť komunikovať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky.

V tejto súvislosti je potrebné, aby pred zaslaním úradného dokumentu/rozhodnutia do elektronickej schránky univerzita overila, či konkrétna osoba (uchádzač, študent) má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Vzhľadom k vysokému počtu študentov na univerzite Vás prosím o súčinnosť a spoluprácu v záujme toho, aby sme predišli zdĺhavému procesu overovaniu Vašich elektronických schránok (z hľadiska počtu študentov) tým, že nám napomôžete a ak Vám nerobí problém, vyplníte a doručíte formulár/oznámenie uvedený na druhej strane tejto žiadosti. Vyplnený formulár, alebo aj samostatnú e-mailovú správu o požadovanej informácii zašlite prosím na študijné oddelenie fakulty kde študujete, alebo po zápise budete študovať.

V prípade, ak si v budúcnosti aktivujete elektronickú schránku na doručovanie, prosíme Vás, aby ste o tejto skutočnosti informovali študijné oddelenia príslušnej fakulty.

Celý oznam vo formáte pdf.