Oznam: Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 a 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií docenta, odborných asistentov a pracovníka vedy a výskumu:

  • Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov:

docent – 1 miesto – študijný odbor: Banské meračstvo a geodézia

  • Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov:

odborní asistenti – 4 miesta – študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

  • Ústav logistiky a dopravy:

odborní asistenti – 2 miesta – študijný odbor: Logistika

  • Ústav zemských zdrojov:

odborní asistenti – 6 miest – študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
odborní asistenti – 1 miesto – študijný odbor: Baníctvo 
odborní asistenti – 1 miesto – študijný odbor: Mineralurgia 

  • Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov:

odborní asistenti – 2 miesta – študijný odbor: Geodézia a kartografia

  • Ústav geovied:

odborný asistent – 1 miesto – študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

pracovník vedy a výskumu – 1 miesto

 

Bližšie informácie, všeobecné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov a platové podmienky nájdete v priloženom pdf súbore.