Oznam pre končiacich doktorandov

Doktorandi, ktorí nastúpili na dennú formu doktorandského štúdia 01.09.2014 a všetci doktorandi, ktorým končí doktorandské štúdium 31.08.2017, odovzdajú doktorandskú dizertačnú prácu do 30.04.2017. Dodržanie stanoveného termínu je dôležité pre organizačné zabezpečenie obhajob. Seminár pred obhajobou by sa mal uskutočniť do 15.03.2017. Obhajoby sa budú konať koncom júna 2017.

Zoznam dokladov k odovzdaniu dizertačnej práce

  1. Dizertačná práca v tlačenej forme (4x) s CD prílohou v každom exemplári
  2. Dizertačná práca v elektronickej forme na CD – 10x
  3. Žiadosť  (na predpísanom tlačive) – 1x
  4. Životopis – 1x
  5. Zoznam publikačnej činnosti (výpis zo systému EPČ  Univerzitnej knižnice TUKE) – 1x. Za celé obdobie štúdia musí  mať  uchádzač  najmenej  50 kreditov za publikačnú činnosť.
  6. Návrh na oponentov od školiteľa

Dizertačná práca musí byť napísaná podľa Metodického pokynu o záverečných a kvalifikačných prácach na Technickej univerzite v Košiciach a šablóny uvedenej na: https://etd.lib.tuke.sk.

Postup k odovzdaniu dizertačnej práce a registrácii

  1. Doktorand odovzdá najprv dizertačnú prácu so všetkými podkladmi, ako sú vyššie uvedené, na dekanát. Práca sa pred odovzdaním na dekanát neregistruje v Univerzitnej knižnici TUKE.
  2. Po kontrole splnenia podmienok na ukončenie štúdia bude žiadosť doktoranda postúpená  príslušnej odborovej komisii, ktorá schváli oponentov.
  3. Následne schválených oponentov zadá školiteľ do systému MAIS.
  4. Po zadaní oponentov do systému MAIS, doktorand zaregistruje prácu; postup registrácie je uvedený na stránke UK TUKE – Záverečné práce.

Oznam pre končiacich doktorandov je dlhodobo uverejnený aj na tomto odkaze (sekcia ŠTÚDIUM/ ZÁVEREČNÉ PRÁCE).