Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia

Oznamujem  Vám,  že  výstup pri ukončení štúdia  si vybavíte  dňa  14. júna 2018   na študijnom oddelení fakulty  (č.dv.208) v čase od  8,30 hod.  do 11,30 hod.  

Doneste so sebou: 

  • potvrdenie  o zaplatení  poplatku  spojeného  s  ukončením  štúdia 

(denní 10,- €, externí 15,- €), sumu uhraďte prevodom na č.účtu:  SK07 8180 0000 0070 0015 1425 variabilný symbol: 913  (Príkaz rektora č.  06/2016) 

  • potvrdený výstupný list absolventa, ktorý ste dostali na príslušnom ústave  

Pri výstupe sa podpíšete do Knihy absolventov. 

     Potvrdenia o ukončení štúdia dostanete po štátnych skúškach na príslušnom ústave.

  Odovzdávanie diplomov, vysvedčení a dodatkov k diplomom bude prebiehať v ten istý deň 14. júna 2018  na príslušných ústavoch podľa študijných programov. Presný rozpis s uvedením času a posluchární bude zverejnený na fakultnej stránke.

 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť výstupu alebo odovzdávania diplomov z vážnych dôvodov, je potrebné splnomocniť osobu,  ktorá vybaví všetky potrebné náležitosti. Splnomocnenie musí byť overené notárom.  Po tomto termíne (14. jún 2018) si diplomy prevezmete v úradných hodinách na študijnom oddelení fakulty. 

 

  Poplatok  za  uschovanie  dokladov   (diplom,  vysvedčenie,  dodatok k  diplomu)   neprevzatých  v určenom  termíne  je 1 € za každý omeškaný deň  (Príkaz rektora č. 06/2016).

 

Oznam v súbore .doc si môžte stiahnuť tu.