Oznam o výstupe pre absolventov denného a externého inžinierskeho štúdia

Výstup si vybavíte dňa 18. júna 2018 na študijnom oddelení (č. dverí 208 a):

8,00 hod.:
Geologické inžinierstvo
Geoturizmus
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Využívanie alternatívnych zdrojov energie

10,00 hod.: 
Dopravná logistika podniku
Informatizácia  procesov ZaSS
Priemyselná logistika 
Riadenie kvality procesov ZaSS
Riadenie procesov ZaSS  
Technológie baníctva a tunelárstva
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle        
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

 Potvrdenia o ukončení štúdia dostanete hneď po štátnych skúškach na príslušnom ústave  (nie na študijnom oddelení)

 Na  výstup  (18. júna 2018)   si doneste so sebou: 

  1. Potvrdenie  o zaplatení poplatku spojeného s ukončením štúdia 

 (denná forma – 10 €,  externá forma – 15 €)

 Poplatok uhraďte prevodom na č. účtu:

 SK07 8180 0000 0070 0015 1425  

variabilný symbol:  913 

(Príkaz rektora č.  06/2016 Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2017/2018)

  1. Potvrdenie absolventa – dostanete ho po ukončení štátnic na príslušnom ústave

                Pri výstupe dostanete vysvedčenie o štátnej skúške a vstupenky na promócie  (5 kusov).

Žiadame absolventov, ktorí sa nezúčastnia promócií, aby neúčasť nahlásili na študijné oddelenie emailom (tatiana.makelova@tuke.sk iveta.skubanova@tuke.sk alebo osobne, najneskôr 08.06.2018.

Poplatok za uschovanie dokladov (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) neprevzatých v určenom termíne je 1 € za každý omeškaný deň  (Príkaz rektora č.  06/2016).

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť výstupu z vážnych dôvodov, je potrebné splnomocniť osobu,  ktorá vybaví všetky potrebné náležitosti. Splnomocnenie musí byť overené notárom.   

Oznam v súbore .doc si môžte stiahnuť tu.