Oznam o konaní štátnych skúšok v mimoriadnom termíne

Mimoriadny termín konania štátnych skúšok pre študijné programy prvého a druhého stupňa štúdia na FBERG bude dňa 17. 09. 2019.

Záverečné práce je potrebné nahrať do systému ETD – systému pre registráciu a správu záverečných prác univerzitnej knižnice TUKE  a odovzdať na príslušne školiace pracovisko dňa 28. 08. 2019.

Úspešní absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí si podali prihlášky na študijné programy druhého stupňa štúdia a boli podmienečne prijatí, budú mať zápis na štúdium dňa 19. 09. 2019.