Oznam o konaní inauguračnej prednášky a konaní habilitačných prednášok a obhajob

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v  znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že sa dňa 10. mája 2018 uskutoční v hoteli Atrium, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry:

 

  • o 9.30 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Tomáša Bakalára, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Odstraňovanie ťažkých kovov z vody a pôdy“.

 

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v  znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 10. mája 2018 sa uskutočnia v hoteli Atrium, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

 

  • o 11.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška s názvom „Príspevok k aplikáciám metód prognózovania v logistike podniku“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Príspevok k aplikáciám metód prognózovania v logistike podniku“ Ing. Petra Kačmáryho, PhD., pracovníka Ústavu logistiky Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach.

 

  • o 12.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška s názvom „Modelovanie technologických procesov získavania a spracovania surovín“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Modelovanie technologických procesov získavania a spracovania surovín“ Ing. Milana Durdána, PhD., pracovníka Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach.