Oznam o konaní habilitačných prednášok a obhajob

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v  znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že

dňa 24. marca 2017

sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236, habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

 

  • 8.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Eriky Škvarekovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Environmentálne posúdenie využitia technológie podzemného splyňovania uhlia v podmienkach Slovenska“
  • 9.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Bindzára, PhD., pracovníka Ústavu logistiky Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Modelovanie a projektovanie vybraných parametrov pásovej dopravy ako aktívneho prvku logistického systému podniku“
  • 11.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce JUDr. Ing. Petra Grendela, PhD., pracovníka Advokátskej kancelárie Grendel, na tému „Systémová analýza  legislatívy a jej vplyv na logistiku podniku“.