Oznam o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v  znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 9. marca 20189.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., č. dv. 236, Letná 9, Košice, habilitačná prednáška na tému „Nové metódy posudzovania pracovne tepelnej záťaže banských záchranárov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Nové metódy posudzovania pracovne tepelnej záťaže banských záchranárov“ Ing. Zdeňka Paveleka, Ph.D., MBA, pracovníka OKD, HBZS, a.s., Ostrava – Radvanice.