Oznam: Nové!!! E-zápis na štúdium pre akademický rok 2018/2019

Zápisy na štúdium budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2. , 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a všetky ročníky inžinierskeho štúdia.

Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v ak.roku 2018/2019.

E-zápis na štúdium pre akademický rok 2018/2019 prebieha v systéme IS MAIS od 05. 09. 2018, 08.00 h. Ukončenie e-zápisov bude 23. 09. 2018, 23.59 h.

E-zápis predstavuje zjednodušenú formu zápisov.

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho obdobia (viď. Študijný poriadok § 17),
  • zaplatil poplatok za zápis (len bankovým prevodom) a platba je zaevidovaná v IS MAIS,
  • študent si skontroluje zápisný hárok s predmetmi v IS MAIS a potom potvrdí svoj zápis na štúdium na nasledujúci akademický rok (IS MAIS rozhranie študenta – prístupné po 15. 08.2018).

Študent  jepovinný  zapísať  si  na  zimný  a letný  semester  predmety  v súlade  s  príslušným  študijným programom tak, aby  ich  úspešným  absolvovaním splnil stanovené  podmienky  pre  pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 Študijného poriadku. Výnimkou môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak mu zostali neabsolvované predmety za menej kreditova/alebo štátna skúška podľa § 18 ods. 1 písm. b) Študijného poriadku.

Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný študent. Pred zápisom na štúdium je potrebné dôkladne si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným oddelením fakulty.

Informácie o platbách, ktoré sú študentovi určené počas štúdia sa nachádzajú v IS MAIS v časti Štúdium – Financovanie. Poplatok za zápis a školné študent uhradí podľa údajov v IS MAIS iba bankovým prevodom, najneskôr do 21.9.2018.

Podmienkou na priradenie platby v IS MAIS je, aby študent dodržal správne údaje uvedené pri platbe – číslo účtu, VS-variabilný symbol, ŠS-špecifický symbol.

Po vykonaní elektronického zápisu, si študent môže vytlačiť z IS MAIS  tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ (rozhranie študenta – prístupné po 15. 08. 2018) a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na študijnom oddelení podľa pokynov fakulty (najskôr po 05. 09.2018).

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť na ÚVT prolongačnú známku ISIC.

PDF dokument s inštrukciami si môžete stiahnuť tu.