Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2018/2019 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (ďalej DPŠ) pre študentov TUKE. DPŠ sa uskutočňuje popri riadnom štúdiu na fakulte. Hlásiť sa mňžu študenti, ktorí sú v súčasnosti v druhom a treťom ročníku prvého stupňa štúdia (pokiaľ plánujú pokračovať na druhom stupni štúdia) a tí, ktorí sú v prvom ročníku druhého stupňa štúdia.

Vstupné predpoklady: – dobré komunikačné spôsobilosti, – ovládanie práce s PC, najmä programu PowerPoint.

Absolventi DPŠ získavajú vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných programov alebo študijných odborov. Vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti je viazané na ukončenie druhého stupňa štúdia na príslušnej fakulte (inžiniersky diplom). Zápisné na celé štúdium je 200 €.

Organizácia štúdia v 1. ročníku:

Prednášky: každý piatok od 8:00 do 12:00 pre celý ročník. Cvičenia: v stredu alebo vo štvrtok (podľa študijnej skupiny) od 13:30 do 16:40

Prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť na www.kip.tuke.sk, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte Katedry inžinierskej pedagogiky TUKE, Nemcovej 32. 1. poschodie. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na Katedru inžinierskej pedagogiky do 15. júna 2018.

Viac informácií o obsahu a podmienkach DPŠ možno nájsť na www.kip.tuke.sk.