Otvorenie kola zápisu spoločensko-vedných predmetov- oznam pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a 3. ročník bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme, že v termíne

od 12.12.2019 do 10.01.2020

bude otvorené kolo zápisu na spoločensko-vedné premety Katedry spoločenských vied (bloková výučba) do letného semestra akademického roka 2019/2020. 

Žiadame študentov, ktorí ešte nemajú zapísaný SVP,  aby si ho v uvedenom termíne zapísali.