Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe využívanie a ochrana zemských zdrojov

     Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 15. júna 2018 v zasadacej miestnosti Ústavu zemských zdrojov FBERG Technickej univerzity v Košiciach, Park Komenského 19, Košice, obhajoby dizertačných prác, v študijnom programe využívanie a ochrana zemských zdrojov, v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov:

  • o 8.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Matúša Jeňa na tému: „Technicko-ekonomická analýza a optimalizácia energetických tokov v priemyselnom podniku využitím obnoviteľných zdrojov energie“
  • o 9.15 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Jany Tomčejovej na tému: „Výskum materiálovej a výkonovej degradácie fotovoltaických panelov rôznych typov v prevádzkových podmienkach“
  • o 10.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Starca na tému: „Možnosti a návrh využitia starých banských objektov na účely rozvoja montánneho turizmu v podmienkach Slovenskej republiky“
  • o 11.45 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Csabu Sidora na tému: „Vplyv verejných dát na konkurencieschopnosť systému destinačného manažmentu v Slovenskej republike s presahom na Vyšehradskú skupinu“.

Priložené oznámenie na stiahnutie