Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe: Banská geológia a geologický prieskum

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia
odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 3.
septembra 2019 v zasadacej miestnosti Ústavu geovied FBERG Technickej univerzity v Košiciach, Park
Komenského 15, Košice, obhajoby dizertačných prác, v študijnom programe banská geológia a geologický
prieskum, v študijnom odbore banská geológia a geologický prieskum:

• o 9.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Mgr. Vladimíra Budinského na tému: „Seizmické metódy identifikácie
plytko uložených geologických telies“

• o 10.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Jána Bauloviča na tému: „Vplyv seizmických účinkov trhacích
prác v lomoch na enviroment“.

Oznam na stiahnutie obhajoba DP Mgr. V. Budinský a Ing. J. Baulovič