Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 27. augusta 2019 v zasadacej miestnosti Ústavu logistiky a dopravy FBERG Technickej univerzity v Košiciach, Park Komenského 14, Košice, obhajoby dizertačných prác:

• o 8.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Bušu na tému “Návrh systému hodnotenia výkonnosti v logistickom reťazci podniku a logistických sieťach“, v študijnom programe logistika, v študijnom odbore priemyselná logistika

• o 9.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Ľuboša Cabana, na tému: „Analýza poškodzovania dopravného pásu s využitím inovatívneho podperného systému“, v študijnom programe banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, v študijnom odbore banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie“.

Oznam na stiahnutie – obhajoba DP – Ing. M. Buša, Ing. Ľ. Caban