Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať obhajoby dizertačných prác:

  • Ing. Tawfika Mudarriho na tému Výskum a vývoj metód nepriameho merania v technologických procesoch (oznámenie pdf),
  • Ing. Martina Pitoňáka na tému Model riadenia obchodných činností v Chemosvit fólie, a.s. (oznámenie pdf),
  • Matúša Jaremka, MBA na tému Meranie vplyvu metódy troch základných komponentov na vybraný hotel Hilton. Prípadová štúdia diferenciácie hotela indexovaním trvalo udržateľného rozvoja (TUR),
  • Mgr. Diany Jokmanovej na tému Banská legislatíva a jej vplyv na možnosti zhodnocovania nerastných surovín Slovenska,
  • Ing. Evy Pitoňákovej na tému Podporný ekonomický model pre riadenie procesov tepelného spracovania surovín (spoločné oznámenie pdf).

Miesto a čas konania je uvedený v priložených oficiálnych oznámeniach o konaní obhajob.