Obhajoba dizertačnej práce

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa bude konať

dňa 19. decembra 2016 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice,

obhajoba dizertačnej práce JUDr. Róberta Tutka na tému „Exekučné právo v procese uplatňovania banskej legislatívy pri využívaní nerastného bohatstva štátu“ v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe ekonomika zemských zdrojov.

Oficiálne oznámenie o obhajobe je dostupné kliknutím na tento odkaz