Obhajoba dizertačnej práce Ing. Márie Drevkovej

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickejuniverzite v Košiciach, sa bude konať dňa 21. augusta 2018 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TUKE, Letná 9, Košice, obhajoba dizertačnej práce Ing. Márie Drevkovej, na tému „Potenciál slovenských ložísk pre použitie ich úžitkových zložiek v procese uskladňovaniaenergetických plynov v kryogénnych podmienkach“, v študijnom programe využívanie a ochrana zemských zdrojov, v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Priložené oznámenie v pdf – Ing. Drevková