Možnosť stáže v USA

Dovoľujeme si vás upozorniť na príležitosť absolvovať prestížnu pracovno-študijnú 10 mesačnú stáž v U.S.A. v rámci štipendijného programu Huberta H. Humphreyho.

Tento program poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť spojiť štúdium na renomovaných amerických univerzitách s niekoľkotýždňovou odbornou praxou v orgánoch štátnej správy, firmách alebo mimovládnych organizáciách.

Poznatky získané v rámci štúdia tak absolventi môžu okamžite uplatniť v praxi a získať tak nie len jedinečnú pracovnú skúsenosť, ale aj vytvoriť si sieť profesionálnych kontaktov, ktoré môžu využiť pri svojej práci aj po návrate na Slovensko.

Náklady na: cestu, pobyt, ubytovanie, štúdium ako aj účasť na rôznych sprievodných podujatiach ako sú konferencie, semináre, workshopy sú hradené zo zdrojov programu.

Fulbrightova komisia poskytne vybraným záujemcom o grant pomoc pri príprave prihlášky, poskytnutí študijných materiálov, ako aj pri úhrade nákladov spojených s absolvovaním jazykového testu TOEFL.

Viac informácií o tejto jedinečnej možnosti nájdete na webstránke Fulbrightovej komisie:

http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018 – 2019 je 8. septembra 2017.