Príloha 2 – Záznam o oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom laboratória