Legislatíva

Legislatíva FBERG

A. Legislatíva FBERG vydaná v rámci certifikátu ISO

Prevádzkový poriadok FBERG TUKE

 

Laboratóriá FBERG Technickej Univerzity v Košiciach

 

Laboratóriá FBERG Technickej Univerzity v Košiciach – znenie
Príloha 1 – Zoznam laboratórií FBERG
Príloha 2 – Záznam o oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom laboratória
Príloha 3 – Zoznam osôb, ktoré majú povolenie samostatne pracovať v laboratóriu
Príloha 4 – Zoznam technického a programového vybavenia laboratórií

B. Súhrné zoznamy FBERG

Štatúty FBERG Prevádzkové poriadky FBERG Pokyny dekana FBERG Organizačné poriadky FBERG Súhrnný zoznam platnej dokumentácie Ciele kvality FBERG

C. Základné vnútorné predpisy FBERG

 

Štatút FBERG TUKE

 

Štatút Fakulty BERG Technickej Univerzity v Košiciach – účinný od 1.6.2018

Organizačný poriadok FBERG TUKE

 

Organizačný poriadok Fakulty BERG TUKE – účinný od 13. 03. 2018
 Čerpanie SF 2018

Sociálny fond na Fakulte BERG

 

Využitie a čerpanie Sociálneho fondu na Fakulte BERG
Zápisnica zo dňa 06. 12. 2018
Zápisnica zo dňa 12. 06. 2018
Zápisnica zo dňa 23. 03. 2018
Zápisnica zo dňa 19. 01. 2018
Zápisnica zo dňa 11. 12. 2017
Zápisnica zo dňa 12. 10. 2017
Zápisnica zo dňa 23. 06. 2017
Zápisnica zo dňa 21. 04. 2017
Zápisnica zo dňa 12. 12. 2016
Zápisnica zo dňa 27. 06. 2016

·       Pravidlá pre odvolanie a voľbu dekana FBERG TUKE

·         Rokovací poriadok akademického senátu FBERG TUKE

·         Rokovací poriadok vedeckej rady FBERG TUKE

·         Zásady volieb do akademického senátu FBERG TUKE

·         Zásady používania symbolov FBERG TUKE

·         Zásady udeľovania pamätných medailí, ocenení a vyznamenaní FBERG TUKE

·         Pokyn dekana – na realizáciu zmien v organizačnej štruktúre FBERG TU v Košiciach s účinnosťou od 15.03.2015

Legislatíva TUKE

·        Legislatíva TUKE vydaná v rámci certifikátu ISO

·        Základné vnútorné predpisy