Intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských študentov/ Интенсивные подготовительные курсы словацкого языка для иностранцев

Intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských študentov/ Интенсивныеподготовительныекурсысловацкогоязыкадляиностранцев

Vážení študenti!

Prichádzate študovať na Slovensko, ale po slovensky nerozumiete a neviete sa dohovoriť? Máme pre Vás riešenie.

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach Vám ponúka možnosť absolvovať bezplatný intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských študentov.

Termín kurzu:                                    9. – 20. septembra 2019

Trvanie kurzu:                                  10 pracovných dní (pondelok – piatok)

Počet hodín za kurz:                         50 x 45 min

Počet hodín za deň:                           5

Čas výučby:                                       8.00 hod – 12.00

Krátky popis kurzu:        základné komunikačné frázy na úrovni A1-A2 SERR, formálna a neformálna komunikácia, písanie e-mailov na univerzite, vyplňovanie formulárov, štúdium na VŠ, denný program študenta, študijné oddelenie, knižnica, bývanie, cestovanie, orientácia v meste а v areáli univerzity, reštaurácia, nakupovanie, služby, voľný čas, plánovanie, počasie, profesie, životopis, internet, základné matematické a fyzikálne pojmy  v slovenčine a ruštine, gramatika

Posledný termín registrácie:            2. septembra 2019         

Cena kurzu:                                         0 €         

 V prípade, že potrebujete viac informácií, kontaktujte administrátorku kurzu:

Mgr. Viktória Vráželová, PhD., tel. 055 602 4186, č. dverí 122, e-mail: viktoria.vrazelova@tuke.sk

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 2. septembra 2019 vyplnením záväznej  online prihlášky

Kurz slovenčiny je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Bližšie informácie o zaradení do skupiny a informácie o miestnosti, kde sa bude konať kurz, dostanete na Váš e-mail v období

od 3. – 6. septembra 2019.

 Tešíme sa na Vás.Katedra jazykov TUKE

 Уважаемыестуденты!

Приезжаетенаучёбу в Словакию, нонепонимаетесловацкийязык и неможетедоговориться? У насестьдлявасрешение.

 

КафедрaязыковТехническогоуниверситета в Кошице, Вам, какиностраннымстудентам, предлагаетвозможностьпройтибесплатныеинтенсивныеподготовительныекурсысловацкогоязыкадляиностранцев.

 Сроккурсов:                                                9 – 20 сентября 2019

Длительностькурсов:                               10 рабочихдней (понедельник – пятница)

Количествочасов в курсе:                        50 x 45 минут

Количествочасов в день:                          5

Времяобучения:                                         с 8.00 – до 12.00

Краткоеописаниесодержаниякурса:             основныекоммуникационныефразынауровне A1-A2, формальная и неформальнаякоммуникация, электроннаяпереписка в вузе, заполнениебланков, обучение в вузе, дневнаяпрограммастудента, деканат в вузе, библиотека, жильё, путешествие, ориентация в городе и натерриториикампуса, ресторан, покупки, услуги, свободноевремя, планирование, погода, профессии, резюме, интернет, основныематематические и физикальныесимволы в словацко-русскомсравнительномплане, грамматика

Последнийсрокрегистрации:                до 2 сентября 2019

Стоимостькурсов:                                      0 €         

Повсемвопросамобращайтесь к администраторукурсов:

Mgr. ВикторияВражелова, PhD., тел. 055 602 4186, каб. 122, э-почта: viktoria.vrazelova@tuke.sk

Дляобязательногоучастия в курсенеобходимозаписатьсянепозднее 2 сентября 2019годазаполнивбланкэлектроннойзаявкипоссылке

Этикурсыпредназначеныдлястудентовнаначальном (элементарном) уровне. Болееподробнуюинформацию о размещении в группы и в отдельныеаудиториивыполучитенавашу э-почту в течение 3 – 9 сентября.

 

Мы с нетерпениемждёмвстречи с вами.

КафедраязыковТехническогоуниверситета в Кошице

 

Viac informácií kliknutím tu.