Informácie o e-zápise do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre ak. rok 2019/2020

Zápisy na štúdium do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia budú uskutočňované cez Informačný systém  MAIS (e-zápis). 

E-zápis na štúdium pre akad. rok 2019/2020 bude prebiehať  v systéme IS MAIS.

Kolo zápisov na štúdium bude otvorené od 04.09.2019 do 06.09.2019.

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS.

 

Po zápise na štúdium si môžete zapísať predmety Vášho odporúčaného študijného plánu vybraného študijného programu.

Zápis predmetov bude prebiehať od 09.09.2019  do 15.09.2019.

Študent  je povinný  zapísať  si  na  zimný  a letný  semester  predmety  v  súlade  s  príslušným  študijným  programom tak,  aby   ich   úspešným  absolvovaním  splnil  stanovené    podmienky  pre  pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 Študijného poriadku. Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný študent.