Habilitačné prednášky a obhajoby HP

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v  znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z.

oznamuje,

že dňa 19. mája 2017 sa uskutočnia v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice,

habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

 

  • o 8.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Janky Šaderovej, PhD., pracovníčky Ústavu logistiky Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Metodika navrhovania skladovacieho systému“,

 

  • o 9.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Henriety Pavolovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Hospodárenie s vodou v podmienkach SR“,

 

  • o 11.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Pavla Purcza, PhD., pracovníka Ústavu technológie a manažmentu v stavebníctve  Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Využitie paralelných algoritmov v oblasti vodného hospodárstva“,

 

  • o 13.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Branislava Kršáka, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Kapacitizácia výkonov destinácií za účelom strategického riadenia rozvoja geoturizmu“.